Charms Abercrombie & Fitch Pandora Perler pandora bracelets rs money tiffany earrings a&f hollister neuleet koop mbt links of london rings ghd deutschland levis jeans online replica gucci pandora koraliki srebrny
HUOKU
SJEDIŠTA I PODRUŽNICE
SJEDIŠTA, PODRUŽNICE, KONTAKT
ADDRESS, BRANCHES, CONTACT
STATUT
STATUT
IZDANJA HUOKU
IZDANJA
(Under construction )
Sax -klub hrvatskih glazbenika
KLUB HRVATSKIH GLAZBENIKA
Na temelju članka 13. Zakona o udrugama ("Narodne novine" 74/14), Skupština Hrvatske udruge orkestralnih i komornih umjetnika (HUOKU) na sjednici održanoj 25. travnja 2015. godine donijela je

STATUT

HRVATSKE UDRUGE ORKESTRALNIH I KOMORNIH UMJETNIKA


I. OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.
Ovim statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu, o zastupanju; izgledu pečata; o ciljevima i područjima djelovanja sukladno ciljevima, djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi; o načinu osiguranja javnosti djelovanja udruge; o uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva, pravima, obvezama i odgovornostima te stegovnoj odgovornosti članova i načinu vođenja popisa članova, tijelima udruge, njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica, izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata te načinu sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata; izboru i opozivu likvidatora udruge; međusobnim pravima i obvezama udruge i ustrojstvenih oblika, prestanku postojanja udruge; o imovini, načinu stjecanja i raspolaganju imovinom; o postupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja udruge te o načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge te drugim pitanjima od značaja za udrugu.


Članak 2.
Hrvatska udruga orkestralnih i komornih umjetnika (u daljnjem tekstu: HUOKU) je dobrovoljna, neprofitna strukovna udruga profesionalnih orkestralnih, komornih, zborskih i jazz umjetnika koji djeluju i žive na teritoriju države Hrvatske. Udruga je upisana u Registar udruga koji se vodi pri Gradskom uredu za opću upravu Grada Zagreba. HUOKU ima svojstvo pravne osobe.

Članak 3.
Naziv udruge glasi: HRVATSKA UDRUGA ORKESTRALNIH I KOMORNIH UMJETNIKA. Skraćeni naziv glasi: HUOKU Uz naziv na hrvatskom jeziku HUOKU koristi i naziv na engleskom jeziku koji glasi: CROATIAN ASSOCIATION OF ORCHESTRAL & CHAMBER MUSICIANS. Sjedište HUOKU je u Zagrebu. Odluku o adresi sjedišta donosi Upravni odbor. HUOKU djeluje na teritoriju Republike Hrvatske. HUOKU predstavljaju i zastupaju predsjednik HUOKU i glavni tajnik HUOKU.

Članak 4.
HUOKU ima pečat okruglog oblika, promjera 3 cm s tekstom: HRVATSKA UDRUGA ORKESTRALNIH I KOMORNIH UMJETNIKA u sredini kojeg se nalazi skraćeni naziv udruge: HUOKU, a ispod malim slovima ZAGREB.

Osim pečata okruglog oblika, HUOKU koristi i štambilj pravokutnog oblika, veličine 5 x 2 cm, a koji uz iste podatke kao i gore opisani pečat sadrži adresu sjedišta HUOKU: Ilica 42, OIB, telefonski broj i žiroračun HUOKU.

Pečati koje koriste podružnice kao ustrojstveni oblici HUOKU promjera su 3 cm s tekstom: HRVATSKA UDRUGA ORKESTRALNIH I KOMORNIH UMJETNIKA u sredini kojeg se nalazi skraćeni naziv udruge: HUOKU, a ispod manjim slovima riječ podružnica a ispod ime mjesta u kojem se nalazi podružnica.

II. CILJEVI, PODRUČJE DJELOVANJA SUKLADNO CILJEVIMA DJELATNOSTI

Članak 5.
Cilj HUOKU je štititi i unaprijediti profesionalne, umjetničke, gospodarske i socijalne interese orkestralnih, komornih, zborskih, jazz i drugih glazbenika umjetnika te poticanje, razvijanje i unapređenje orkestralne i komorne, zborske i jazz glazbe i umjetničke kulturne djelatnosti na području Republike Hrvatske.

HUOKU sukladno ciljevima Udruge djeluje na području kulture.

Članak 6.
Djelatnosti i poslovi HUOKU jesu:

 • poticanje i organiziranje međusobne suradnje svih članova HUOKU u svrhu unapređenja umjetničke djelatnosti, umjetnika i njihovih umjetničkih zajednica, socijalnih i radnih uvjeta, autorske i izvođačke zaštite, profesionalne etike umjetnika, ostvarivanje i usklađivanje zajedničkih interesa prava samostalnih umjetnika i drugih osoba koje se bave orkestralnom i komorno - glazbenom djelatnošću a u skladu s općim interesima razvoja i prezentiranja stvaralačkih dostignuća umjetnika Republike Hrvatske;
 • pomaganje u ostvarivanju i širenju prava svojih članova u svezi zdravstvenog, mirovinskog i invalidskog osiguranja kod nadležnog Republičkog fonda;
 • zalaganje za ostvarivanje prava na zdravstveno i mirovinsko osiguranje samostalnih umjetnika;
 • pružanje i organiziranje pomoći svim članovima HUOKU u rješavanju svih pitanja vezanih uz profesionalnu, umjetničku i društvenu djelatnost;
 • njegovanje i razvijanje etike umjetničkog poziva u skladu s osnovnim etičkim normama europske tradicije;
 • donošenje posebnih pravilnika kojima se uređuju međusobni odnosi članova i informiranje članova o cjelokupnoj djelatnosti HUOKU;
 • razvijanje suradnje sa sličnim umjetničkim i sličnim profesionalnim organizacijama;
 • pomaganje u usklađivanju, putem dogovora ili na druge načine, odnosa svojih članova s izdavačkim kućama, radijskim i televizijskim postajama te sa svima drugima putem kojih se, ili u kojima se izvode djela članova HUOKU;
 • zaštita glazbenika i njihovog rada od zloupotrebe, a u prvom redu prilikom izravnog ili neizravnog snimanja, odnosno od radiofonskog, satelitskog, mehaničkog i digitalnog eksploatiranja njihovih snimljenih izvedaba;
 • promicanje i unapređivanje uvjeta zapošljavanja, plaćanja i angažmana članova, kao i dogovori u pogledu svih ostalih uvjeta pod kojima se djelatnosti članova HUOKU bilo gdje u svijetu provode;
 • djelovanje s ciljem pospješivanja donošenja zaštitnih zakonskih odredbi u korist glazbenika;
 • pomaganje u ostvarivanju carinskih, poreznih i ostalih olakšica pri uvozu instrumenata, tehničke i ostale opreme nužne za obavljanje djelatnosti članova;
 • organiziranje pomoći članstvu i ansamblima u vođenju administrativnih poslova, financijskih knjiga i drugih poslova koji proizlaze iz zakonskih odredaba i obveza u svezi poslovanja orkestralnih i komornih umjetnika;
 • zaključivanje ugovora s međunarodnim organizacijama u interesu svojih članova i profesije;
 • praćenje djelatnosti stranih glazbenika i učinka te djelatnosti na glazbeničku profesiju u Hrvatskoj;
 • sudjelovanje u predlaganju zakonske i ostale regulative vezane uz glazbenu i glazbeno-scensku djelatnost;
 • uska suradnja s FIM, kao i održavanje stalnih kontakata sa svim drugim međunarodnim organizacijama koje mogu biti od koristi članovima HUOKU;
 • učlanjivanje u međunarodne oblike povezivanja udruga i organizacija;
 • potpomaganje kreativne aktivnosti članova;
 • objavljivanje, populariziranje i organiziranje tiskanja i izvođenja djela hrvatske glazbene baštine kao i novih djela svojih članova.

Članak 7.
U svrhu ostvarivanja svojih ciljeva, HUOKU za svoje članove može:

 • izdavati i distribuirati svoj list (Glasnik), časopis, glazbene tekstove, note i publikacije; raspisivati natječaj za stvaranje, razvijanje i propagiranje glazbe; organizirati stručna predavanja, seminare za usavršavanje i primanje novih kadrova;
 • priređivati i organizirati nastupe, koncerte i priredbe svojih članova;
 • kupovati, uzimati u zajam ili zakup te prodavati ili na drugi način koristiti i raspolagati nekretninama u svom vlasništvu;
 • osnivati trgovačko društvo, ustanovu, zadrugu, zakladu, fond i sl., a u skladu sa zakonskim propisima i potrebama HUOKU;
 • formirati posebne odjele, sekcije i komisije ovisno o raznim područjima djelovanja članova;
 • prikupljati sredstva te davati donacije, stipendije i zajmove za svrhe koje pomažu ostvarenju ciljeva HUOKU;
 • pomagati u ostvarivanju izvođačkih prava svojih članova;
 • nabavljati za potrebe svojih članova stručnu literaturu i ostali stručni materijal;
 • pomagati u organiziranoj zdravstvenoj, socijalnoj, mirovinskoj i drugoj zaštitu za svoje članstvo;
 • organizirati i udruživati se s drugim strukovnim udrugama ili sličnim udrugama u zajedničkim akcijama ili manifestacijama glede uređenja vitalnih pitanja iz domene djelovanja svojih članova.

ČLANSTVO

Članak 8.
Članovi HUOKU mogu biti glazbenici koji žive i djeluju na području Republike Hrvatske, a stalni su ili povremeni članovi profesionalnih orkestara, profesionalnih zborova ili samostalnih komornih i jazz ansambala koji su registrirani ili stalno djeluju na teritoriju Republike Hrvatske koji prihvaćaju odredbe ovog Statuta.

Članak 9.
Osobe iz čl. 7. ovog Statuta postaju članovi HUOKU upisom u evidenciju članova HUOKU koja se vodi putem podružnica, povjerenika ili direktno pri Glavnom tajništvu. Unutar podružnica mogu se organizirati sekcije, odjeli npr. samostalnih, komornih, jazz, mladih ili drugih glazbenika ili sekcije pojedinih orkestara koji djeluju na području teritorijalno organizirane podružnice. Zahtjeve za prijem u članstvo HUOKU rješava Upravni odbor na temelju pristupnice koju mora priložiti svaki novi kandidat za člana HUOKU.

Popis članova vodi se elektronički i obavezno sadrži podatke o osobnom imenu člana, OIB-u, datumu rođenja, datumu pristupanja udruzi, kategoriji članstva, te datumu prestanka članstva u udruzi.

Popis članova uvijek je dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njihov zatjev.

Visinu članarine određuje Upravni odbor.

Članak 10.
Članovi HUOKU imaju pravo:
- birati i biti birani u sva tijela HUOKU,
- sudjelovati u svim aktivnosti HUOKU u sklopu ciljeva i zadataka HUOKU,
- stavljati prijedloge u vezi rada i djelovanja HUOKU.

Članak 11.
Obveze i odgovornosti članova HUOKU su:
- djelovati u skladu s ciljevima, zadacima i statutom HUOKU,
- prihvaćati i izvršavati zadatke koje im povjere tijela HUOKU.
- plaćati članarinu.

Članak 12.
Članstvo u HUOKU prestaje:
- smrću člana HUOKU,
- prestankom obavljanja zadataka i poslova iz čl. 8. ovog Statuta,
- izjavom člana HUOKU da ne želi biti član,
- isključenjem iz HUOKU.

Članak 13.
Član HUOKU može biti isključen ako svojim radom šteti ugledu udruge ili grubo povrijedi Statut HUOKU. Članstvo u udruzi prestaje temeljem odluke Upravnog odbora.
Član koji je isključen iz članstva ima pravo žalbe Skupštini. Odluka Skupštine je konačna.

Članak 14.
Udruga se može udružiti u saveze udruga, zajednice, mreže i u međunarodne udruge.

Odluku o udruživanju donosi Skupština.

IV. RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA

Članak 15.
Spor/sukob interesa u udruzi postoji ukoliko se radi o pravima i interesima članova udruge kojima članovi mogu slobodno raspolagati a koji utječe na rad udruge u cjelini odnosno ako se ona odnose na pitanja od zajedničkog interesa na sve članove.

Za rješavanje sporova/sukoba interesa, Skupština imenuje arbitražno vijeće između članova udruge. Sastav, mandat, način odlučivanja vijeća uređuju se pravilnikom koji donosi Skupština. Arbitražno vijeće u svom radu na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona o mirenju.

Odluka arbitražnog vijeća je konačna.

Ako se spor/sukob interesa odnosi na odluke tijela upravljanja udrugom temeljem kojih se podnosi zahtjev za upis promjena u registar udruga o čemu odlučuje nadležni ured, nezadovoljni član najprije se obraća udruzi da riješi spor/sukob interesa. Po konačnosti odluke arbitražnog vijeća, udruga podnosi nadležnom uredu zahtjev za upis promjena u registar udruga zajedno s odlukom arbitražnog vijeća.

V. USTROJ HUOKU

a/ P o d r u ž n i c e

Članak 16.
Podružnica je temeljni ustrojstven oblik HUOKU i djeluje u skladu s odredbama ovog Statuta.

Podružnice se mogu organizirati:
a) na nivou orkestara koji djeluju na području Grada Zagreba
b) na teritorijalnom nivou i to na nivou pojedinih županija,
c) kao samostalne Podružnice neraspoređenih članova koji imaju specifične zajedničke interese (npr. podružnica samostalnih umjetnika, podružnica jazz glazbenika, podružnica mladih glazbenika, podružnica umirovljenih glazbenika).

Za osnivanje Podružnice potrebno je najmanje 15 članova. Odluku o osnivanju podružnice donosi Upravni odbor HUOKU no pod uvjetom da za to postoji potreba te da na tom teritoriju postoji barem 1 orkestar ili ansambl iz čl. 8 ovog Statuta. Upravni odbor ima pravo diskrecione odluke o osnivanju podružnice.

Upravni odbor HUOKU imenuje i razrješuje osobu ovlaštenu za predstavljanje i zastupanje podružnice na prijedlog Skupštine podružnice.

Podružnica nema pravnu osobnost.

Članak 17.
Tijela upravljanja podružnicom su: Skupština podružnice, predsjednik podružnice i tajnik podružnice

Članak 18.
Skupštinu podružnice čine svi članovi HUOKU koji prebivaju ili trajnije borave na području ili u orkestru za koje je podružnica osnovana, odnosno koji putem te podružnice ostvaruju svoja članska prava.

Svaki član može ostvarivati članska prava u HUOKU u samo jednoj podružnici, te se ista podružnica smatra njegovom matičnom podružnicom, bez obzira je li njegovo povremeno djelovanje vezano uz neku drugu podružnicu.

Skupština podružnice može donositi odluke iz svog djelokruga rada ukoliko joj je prisutno više od polovice članova podružnice. Ukoliko u zakazano vrijeme održavanja sjednice Skupštine podružnice nije prisutna natpolovična većina članova podružnice, Skupština se odgađa za pola sata i nakon toga može odlučivati ukoliko joj prisustvuje najmanje 10 članova podružnice.

Sjednice Skupštine podružnice održavaju se najmanje jednom godišnje.

Ukoliko se u skladu s prethodnim stavkom ne održavaju sjednice Skupštine Podružnice, ili ako se u skladu s čl. 16 i 17. ne predloži Predsjednik Podružnice ili ne izabere Tajnik Podružnice, Upravni odbor HUOKU može odlučiti o suspenziji tijela Podružnice i imenovati Povjerenika za tu Podružnicu.

Skupština odlučuje većinom glasova prisutnih članova podružnice.

Odluke Skupštine podružnice potvrđuje Upravni odbor HUOKU.

Članak 19.
Predsjednik podružnice ovlaštena je osoba za predstavljanje podružnice kao ustrojstvenog oblika HUOKU.

Predsjednika podružnice na prijedlog Skupštine podružnice imenuje Upravni odbor HUOKU na razdoblje od 4 godine, a isti po isteku mandata može ponovno biti imenovan za Predsjednika.

Predsjednik podružnice brine se za ostvarivanje odluka, ciljeva i zadataka kako HUOKU na području za koje je osnovana podružnica, tako i onih koje na Skupštini podružnice donese Skupština iz djelokruga rada, a koje je potvrdio Upravni odbor HUOKU.

Predsjednik podružnice član je Upravnog odbora HUOKU.

Članak 20.
Tajnik podružnice je osoba ovlaštena za predstavljanje i zastupanje podružnice u okvirima predviđenim zakonom i posebnim aktima HUOKU. Tajnik podružnice bira se glasovanjem na sjednici Skupštine podružnice na mandat od 4 godine, a isti po isteku mandata može ponovno biti izabran za Tajnika podružnice.

Tajnik podružnice zajedno s Predsjednikom podružnice zadužen je za provođenje odluka kako Skupštine i UO HUOKU, tako i same Skupštine Podružnice.

Članak 21.
Evidencija članstva vodi se u Podružnici, a svi podaci o svakom članu dostavljaju se u centralni Očevidnik članstva koji u sjedištu HUOKU vodi Glavni tajnik. Tajnik Podružnice odgovoran je za ažurno vođenje evidencije o članstvu Podružnice.

b/ POVJERENIK

Članak 22.
Upravni odbor HUOKU može imenovati povjerenika HUOKU za određeno područje na kojem nije ustrojena podružnica HUOKU a ne postoji dostatan broj članova HUOKU za osnivanje podružnice, ili broj članova podružnice padne ispod 15 članova, ili je UO odlučio o suspenziji tijela Podružnice.

Članak 23.
Povjerenik HUOKU zastupa HUOKU na području za koje je imenovan i član je Upravnog odbora HUOKU.

VI. UPRAVLJANJE HUOKU

Članak 24.
Članovi upravljaju u HUOKU neposredno, preko svojih delegata na Skupštini HUOKU, te preko tijela HUOKU.

Članak 25.
Tijela upravljanja HUOKU su:
- Skupština
- Upravni odbor HUOKU
- Predsjednik HUOKU
- Glavni tajnik HUOKU

1. SKUPŠTINA

Članak 26.
Skupština je najviše tijelo upravljanja HUOKU.

Skupština određuje opće smjernice i program djelovanja HUOKU.
Skupštinu čine delegati svih podružnica i povjerenici HUOKU.
Svaka podružnica ima pravo na broj delegata srazmjeran broju članova učlanjenih u podružnicu. Podružnice imaju pravo na 1 (jednog) delegata na svakih 50 (pedeset) započetih članova podružnice.

Mandat članova Skupštine traje 4 godine.

Članak 27.
Sjednica Skupštine HUOKU može biti redovna ili izvanredna.
Redovna Skupština održava se svake godine, pri čemu se svake 4 godine ujedno održava i izborna Skupština, a izvanredna Skupština saziva se po potrebi.

Članak 28.
Odluku o održavanju redovne sjednice skupštine donosi Predsjednik HUOKU koji predlaže i dnevni red.
Izvanrednu sjednicu Skupštine saziva Predsjednik, po vlastitoj inicijativi ili na zahtjev Upravnog odbora ili na zahtjev najmanje dvije podružnice.
Izvanrednu sjednicu Skupštine mora se sazvati najkasnije u roku od 2 mjeseca od dana dostavljenog zahtjeva za sazivanje izvanredne sjednice. Podnosilac zahtjeva za saziv izvanredne sjednice Skupštine dužan je predložiti i prijedlog dnevnog reda sjednice.
Ukoliko se ne sazove sjednica Skupštine, sjednicu mogu sazvati podnosioci prijedloga iz st. 2 ovog članka. Sjednicama Skupštine predsjedava Predsjednik HUOKU.

U slučaju isteka mandata tijelima HUOKU, Skupštinu saziva zadnja osoba za zastupanje upisana u Registar udruga ili 5 članova udruge, koji su upisani u popis članova prije isteka mandata tijelima HUOKU.

Članak 29.
Obavijest i poziv na sjednicu Skupštine upućuju se podružnicama i povjerenicima najkasnije 15 dana prije održavanja sjednice.
Poziv treba sadržavati podatke o mjestu i vremenu održavanja sjednice te prijedlog dnevnog reda, a uz poziv se dostavljaju i materijali o pitanjima koja su na dnevnom redu.
Izvanredna sjednica Skupštine može se sazvati u roku od 7 dana, a najkasnije u roku od 2 mjeseca od dostavljenog zahtjeva s prijedlogom dnevnog reda.
Izvanredna sjednica Skupštine raspravlja i odlučuje o pitanjima radi kojih je sazvana.

Članak 30.
Skupština HUOKU:
- utvrđuje politiku rada HUOKU
- usvaja Statut HUOKU i njegove izmjene i dopune
- usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu
- usvaja godišnje financijsko izvješće
- donosi druge akte i odluke važne za rad HUOKU
- odlučuje o promijeni ciljeva i djelatnosti
- odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga
- bira i razrješava predsjednika i glavnog tajnika HUOKU
- bira i razrješava Upravni odbor HUOKU
- bira i razrješava arbitražno vijeće i donosi pravilnik o njegovom radu
- imenuje i opoziva likvidatora HUOKU
- daje smjernice za rad HUOKU
- odlučuje o žalbama članova na odluke o isključenju iz HUOKU
- odlučuje o prestanku rada HUOKU i raspodjeli preostale imovine udruge,
- donosi odluku o statusnim promjenama (pripajanju, spajanju i podjeli udruge)
- odlučuje i o drugim pitanjima za koja Statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela HUOKU.

Članak 31.
Skupština pravovaljano odlučuje ako sjednici prisustvuje natpolovična većina svih delegata Skupštine.
Ako sjednici ne prisustvuje natpolovična većina delegata, sjednica se odgađa za 30 minuta nakon čega Skupština može pravovaljano odlučivati ukoliko joj je prisutno najmanje 15 delegata.

Članak 32
Skupština donosi odluke natpolovičnom većinom prisutnih delegata.
Odluku o prestanku rada HUOKU Skupština odnosi dvotrećinskom većinom prisutnih delegata.
Skupština u pravilu svoje odluke donosi javnim glasovanjem.
Tajnom se glasovanju pristupa ako to traži više od 1/4 prisutnih delegata.

2. UPRAVNI ODBOR HUOKU

Članak 33.
Upravni odbor upravlja, utvrđuje i organizira poslove i akcije HUOKU između dvije Skupštine a u skladu sa Statutom i zaključcima Skupštine.
Upravni odbor HUOKU:
- provodi zaključke skupštine,
- upravlja imovinom i sredstvima HUOKU,
- donosi odluke o osnivanju podružnica
- imenuje i razrješuje osobe ovlaštene za predstavljanje i zastupanje podružnica
- osniva odbore HUOKU, komisije i radne grupe te imenuje njihove članove,
- priprema plan rada, predlaže financijski plan i završni račun,
- zaključuje ugovore s drugim udrugama i organizacijama iste naravi,
- odlučuje o primanju u članstvo i o prestanku članstva,
- nadzire rad HUOKU
- donosi poslovnik o svom radu,
- predlaže sazivanje izvanredne Skupštine
- utvrđuje visinu članarine
- obavlja i druge poslove neophodne za djelatnost HUOKU.

Članak 34.
Upravni odbor HUOKU je najviše kolegijalno upravno tijelo, te izvršno tijelo Skupštine HUOKU
Upravni odbor čine Predsjednik, Glavni tajnik, predsjednici svih podružnica i povjerenici HUOKU.
Predsjednik i Glavni tajnik HUOKU koji se biraju na Skupštini glasovanjem po funkciji su članovi Upravnog odbora, a Predsjednik je ujedno predsjednik Upravnog odbora HUOKU.
Članove Upravnog odbora verificira Skupština na svom redovitom zasjedanju svake 4 godine.
Mandat članova Upravnog odbora je četiri godine i može se ponoviti.
Upravni odbor bira dva dopredsjednika na svojoj prvoj, konstituirajućoj sjednici na mandat od četiri godine, s time da isti mogu biti ponovno izabrani.

Članak 35.
Upravni odbor zasjeda prema potrebi, ali najmanje jednom godišnje. Sjednica Upravnog odbora mora se sazvati kad to zahtijevaju tri člana Upravnog odbora. Mjesto i vrijeme određuju zajednički Predsjednik i Glavni tajnik. Upravni odbor može donositi odluke kad je sjednici prisutno najmanje sedam članova upravnog odbora, a odluke donosi većinom glasova prisutnih članova.

3. PREDSJEDNIK HUOKU

Članak 36.
Predsjednik HUOKU predstavlja i zastupa Udrugu. Predsjednika bira i razrješuje Skupština HUOKU na mandat od četiri godine. Mandat Predsjednika može se ponoviti.

Predsjednik HUOKU ujedno je i predsjednik Upravnog odbora. Predsjednik:
- vodi poslove HUOKU sukladno odlukama Skupštine i Upravnog odbora,
- potpisuje akte koje donosi Skupština,
- odgovoran je za podnošenje Skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća
- sklapa ugovore i poduzima pravne radnje u ime i za račun HUOKU
- dostavlja zapisnik s redovne sjednice Skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga
- usklađuje rad tijela HUOKU,
- saziva sjednice Skupštine,
- obavlja ostale poslove utvrđene Statutom i aktima HUOKU,
- predsjedava Skupštini i sjednicama Upravnog odbora,
- obavlja ostale poslove utvrđene Statutom i aktima HUOKU.
U slučaju spriječenosti predsjednika, u svim poslovima ga zamjenjuje Glavni tajnik.

4. GLAVNI TAJNIK

Članak 37.
Glavni tajnik zastupa HUOKU.
Glavnog tajnika bira i razrješava Skupština na mandat od 4 godine. Mandat Glavnog tajnika može se ponoviti. Glavni tajnik po funkciji je član Upravnog odbora.
S Glavnim tajnikom može se zaključiti Ugovor o radu.

Glavni tajnik:
- organizira i obavlja tekuće i administrativno-tehničke poslove HUOKU i provodi odluke Upravnog odbora
- vodi očevidnik članstva
- daje upute i naloge Podružnicama i Povjerenicima po odluci Upravnog odbora i prati rad Podružnica
- obavlja i druge poslove upravljanja udrugom predviđene ovim Statutom
Glavni tajnik odgovoran je Upravnom odboru za redovno poslovanje HUOKU.

Članak 38.
Glavni tajnik ovlašten je angažirati potrebne stručnjake za potrebe HUOKU u dogovoru s Upravnim odborom ili Predsjednikom HUOKU.
Dokumenti HUOKU moraju biti potpisani od strane Predsjednika i Glavnog tajnika, odnosno, kad to nije moguće, od strane dopredsjednika i Glavnog tajnika.
Financijske dokumente potpisuje Glavni tajnik ili potpisnici koje imenuje Upravni odbor HUOKU.

VII. SREDSTVA HUOKU

Članak 39.
Financijsko poslovanje HUOKU-a obavlja se u skladu sa zakonom i drugim pozitivnim propisima.
HUOKU vodi poslovne knjige i sastavlja financijska izvješća prema propisima kojima se uređuje način vođenja računovodstva neprofitnih organizacija. Radi ostvarivanja ciljeva i zadataka ustanovljenih ovim statutom u Udruzi se prikupljaju i formiraju novčana sredstva.
Novčana sredstva HUOKU evidentiraju se na žiroračunu kod ovlaštene financijske službe i u skladu s važećim zakonima.
Novčana sredstva HUOKU može ostvarivati putem članarina, dotacijama, donacijama, darovima, obavljanjem djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi, financiranjem programa i projekata HUOKU iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova i/ili iz inozemnih izvora i iz drugih izvora sukladno zakonu.
HUOKU može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanjem djelatnosti određenih Statutom HUOKU, u skladu sa zakonom.
Radi ostvarivanja ciljeva, zadataka i brige o svom članstvu HUOKU može osnivati namjenske novčane fondove (npr. fond solidarnosti, fond pomoći članstvu, fond za unapređivanje glazbene djelatnosti, zdravstveni fond i sl.).

Osim novčanih sredstava imovinu HUOKU mogu sačinjavati i nekretnine, pokretnine te prava.

Članak 40.
Financijsko poslovanje HUOKU odvija se prema financijskom planu koji se donosi svake poslovne godine. Godišnji obračun se donosi u zakonom propisanim rokovima.

VIII. ZAPISNICI SJEDNICA HUOKU

Članak 41.
O radu Skupštine HUOKU vodi se zapisnik. Zapisnik Skupštine može se sačiniti i u skraćenom obliku.
O radu sjednica drugih tijela HUOKU vodi se skraćeni zapisnik zaključaka.
Zapisnik potpisuje predsjedavajući sjednice tijela, zapisničar i Glavni tajnik HUOKU.

Članak 42.
O organiziranju vođenja zapisnika i zapisnika zaključaka, kao i o čuvanju i korištenju originala brine se i za isto odgovara Glavni tajnik HUOKU.
Zapisnici sa Skupštine HUOKU čuvaju se kao dokumenti trajne i arhivske vrijednosti.

IX. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 43.
Statut HUOKU-a kao izmjene i dopune donosi Skupština natpolovičnom većinom prisutnih delegata.
Nacrt Statuta utvrđuje Upravni odbor i dostupan je članovima najmanje 15 dana prije održavanja Skupštine.
Članovi HUOKU-a imaju pravo stavljati primjedbe i prijedloge na nacrt Statuta, te predlagati nove ili drugačije odredbe. Upravni odbor može Skupštini predložiti da prihvati ili ne prihvati pojedine primjedbe, a može temeljem njih sačiniti i novi nacrt Statuta koji se podnosi Skupštini na usvajanje.
Pravilnike i druge opće akte HUOKU-a donosi Upravni odbor, ukoliko ovim Statutom nije drukčije određeno. Upravni odbor je nadležan za tumačenje svih općih akata što ih donosi.

Članak 44.
Svi obnašatelji dužnosti u tijelu HUOKU opozivaju se:
- ako je njihov rad protivan odredbama Statuta i akata HUOKU,
- ako svojim ponašanjem štete ugledu HUOKU i ugledu njezinih članova,
Opoziv obnašatelja dužnosti će se provoditi na isti način na koji su izabrani.

Članak 45.
HUOKU odgovara za svoje obveze cjelokupnom svojom imovinom.
HUOKU prestaje s radom odlukom Skupštine HUOKU-a ili iz drugih razloga predviđenih Zakonom o udrugama.
U slučaju prestanka rada HUOKU-a njegova imovina se prenosi na udrugu, ustanovu ili zakladu s istim ili sličnim statutarnim ciljevima, a na temelju odluke Skupštine, sukladno Statutu.

Članak 46.
Likvidatora HUOKU imenuje i opoziva Skupština.
Likvidator zastupa HUOKU u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje HUOKU do okončanja postupka likvidacije i brisanja HUOKU iz registra udruga.

Članak 47.
Rad HUOKU je javan.
Javnost rada se ostvaruje davanjem obavijesti o radu HUOKU članstvu, tisku i drugim zainteresiranim medijima, uključujući i elektroničku komunikaciju.

Članak 48.
Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.
Zagreb, 25. travnja 2015.

predsjednik HUOKU
Goran Končar

glavni tajnik
Ivan Tocilj

 




  HRVATSKI ORKESTRI | KOMORNI ANSAMBLI | KOMORNA DUA | HRVATSKI JAZZ ANSAMBLI | SJEDIŠTE i PODRUŽNICE | STATUT | IZDANJA HUOKU

Ilica 42, 10000 Zagreb, tel/fax. +385 (0)1 48 47 570; e-mail: huoku@huoku.hr
  Powered by POSLuH d.o.o.